Informace o ochraně osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Společnost JANDEKOM s r.o. se sídlem 735 71 Dětmarovice 1122, IČ 062 25 705 je správcem Vašich osobních údajů (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení 2016/679 GDPR o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“).

Zásady ochrany osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace týkající se konkrétní (identifikované nebo identifikovatelné) fyzické osoby, patří mezi ně tedy např. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, obchodní údaje, účetní a platební údaje.

Shromažďujeme a dále zpracováváme osobní údaje pouze v případě, že k tomu máme zákonný právní titul nebo pokud jste nám v daném případě udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, např. prostřednictvím registrace.

Kategorie zpracovávaných údajů

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje (např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČ firmy)
 • Informace o výrobku a instalaci (např. adresa instalace, výrobní číslo, typ zařízení, datum instalace)

Účely zpracování a právní základy

Osobní údaje zpracováváme buď přímo, nebo prostřednictvím zpracovatelů, a to pro následující účely:

 • Osobní údaje, které zpracováváme o svých zákaznících, zpracováváme na základě smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, země, telefon a e-mail. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
 • Zpracování osobních údajů na přímý marketing se provádí ve smyslu oprávněných zájmů správce, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail a číslo telefonu. Následně jsou uchovávány po dobu smlouvy nebo záruky na produkt.
 • Osobní údaje, které zpracováváme o svých zákaznících pro marketingové účely, zpracováváme na základě souhlasu subjektu údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Následně jsou uchovávány po dobu 5 let.
 • Osobní údaje, které zpracováváme prostřednictvím telefonů, kontaktních formulářů a e-mailů uvedených na naší webové stránce se zpracovávají pouze na vyřízení vaší žádosti. Zasláním žádosti souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, IČ firmy. Tyto osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, tj. naším smluvním partnerům (specialistům na instalaci, údržbu a servis našich produktů).
 • Zpracování účetních dokladů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, číslo účtu, podpis. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
 • V případě reklamací se osobní údaje zpracovávají ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
 • V případě vymáhání pohledávek se osobní údaje zpracovávají ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
 • Zpracování osobních údajů dodavatelů a odběratelů se provádí ve smyslu oprávněných zájmů správce, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, služební zařazení, funkční zařazení, osobní číslo zaměstnance, odborný útvar, místo výkonu práce, telefonní číslo, faxové číslo, adresa elektronické pošty na pracoviště a identifikační údaje zaměstnavatele.
 • Zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání se provádí na základě „Souhlasu“ se zpracováním osobních údajů ve smyslu článků 6 odst.1 písm. a) nařízení, který poskytne uchazeč.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 12 měsíců od udělení souhlasu. Máte právo kdykoliv před uplynutím uvedené doby odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odesláním žádosti na emailovou adresu: info@jandekom.cz

Vaše práva

 • Právo odvolat souhlas – v případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 • Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak dané osobní údaje používáme.
 • Právo na opravu – pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, máte právo požádat o opravu údajů.
 • Právo na odstranění – máte právo nás požádat o vymazání svých osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování.
 • Právo na omezení zpracování – jsou-li splněny zákonné předpoklady, můžete žádat, abychom zpracování Vašich údajů omezili.
 • Právo na přenositelnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které stěnám poskytli, na jinou třetí stranu dle vašeho výběru.
 • Právo namítat – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je založeno na oprávněném zájmu. 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uplatnění Vašich práv a kontakty

Pokud nás chcete kontaktovat, uplatnit svá práva nebo nahlásit porušení ochrany osobních údajů, napište nám na následující e-mailovou adresu: info@jandekom.cz.

V Dětmarovicích dne 1. 3. 2023